Vi uppdaterar vår integritetspolicy

 
Som kund till MED-Mediateknik kan du känna dig säker med hur vi sparar och hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) vill vi informera om uppdateringar i vår integritetspolicy.

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy för att:
Ge dig bättre och mer tydlig information om dina rättigheter och skyldigheter beträffande dina personuppgifter.
Informera dig om vad vi använder dina personuppgifter till och varför vi lagrar dem.
Göra det enklare för dig att kontrollera den information som du förser oss med.
Informera dig om de åtgärder vi tar för att hålla dina personuppgifter skyddade och att vi alltid lagrar minimalt med information.INTEGRITETSPOLICY

SÅ HÄR SKYDDAR VI VÅRA KUNDER

(Gäller från och med 2018-05-25)

Mediateknik (nedan MED) värnar om våra kunders integritet och har en tydlig ambition att följa och använda GDPR till våra kunders absoluta nytta.

SAMMANFATTNING GDPR

MED hanterar dina personliga uppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR

MED begär inte mer information än vad som behövs för att du skall kunna ingå ett avtal med oss.

MED begär inte mer information än vad som behövs för att tekniskt kunna leverera den tjänst du har beställt

MED lämnar bara vidare dina uppgifter till underleverantörer som vi har ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med och bara i syfte att kunna leverera vår tjänst enligt avtal t.ex. vid fakturering.

MED sparar endast nödvändig information om dig så länge du är kund hos oss, därefter raderas du ur våra register inom 12 månader. Fakturor och vissa ekonomiska data kan sparas under längre tid då de lyder under bokföringslagen

MED lämnar mot din begäran ut samtliga uppgifter vi sparat  på din kundbild. För att lämna ut dessa uppgifter kräver vi naturligtvis godkänd legitimation.


INTEGRITETSPOLICY GDPR FULL VERSION

MED hanterar följande data

Kunddata: uppgifter som är kopplade till ditt avtal och din tjänst hos oss. T ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, IP-adressen beställningen gjordes från.

Trafikdata: uppgifter som behövs för att överföra information i ett elektroniskt kommunikationsnät.

OBS! Trafikdata är inte innehåll, utan uppgifter som beskriver överföringen som t ex IP-loggar, e-postloggar och samtalshistorik om du har telefoni hos oss.

 

Härifrån kommer informationen om dig

All information som du själv lämnar när du beställer en tjänst, eller när du gör en felanmälan, eller om du vill ha erbjudanden från oss.

När du besöker vår hemsida, samt när du ringer, sms:ar eller skickar e-post till oss.

Publikt tillgängliga personuppgiftsregister som SPAR, kreditbedömning som UC

Samtalshistorik – om har telefoni hos oss.

 

Vad behövs din data till?

GDPR:s bestämmelser för laglig hantering av personuppgifter är följande:

– Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

– Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

– Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

– Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

– Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

– Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

.

MEDcast  och GDPR

-Den spelare / person som aktiverar livesändning och inspelning ansvarar för att samtliga spelare godkänner att livesändning och inspelning påbörjas.

-Material som spelas in via Mediatekniks utrustning lagras på Youtube som är en öppen plattform.

-Mediateknik ansvarar inte för vem som laddar ner det inspelade materialet, delar materialet på andra plattformar, t.ex. sociala medier eller med andra parter.

-Det inspelade materialet finns tillgängligt på Youtube tills vidare. Du har alltid rätt att få material borttaget från Youtube där du medverkar. Enklast sker detta genom att kontakta Mediatekniks kundtjänst på 0340-679290 eller info@mediateknik.net.

-Material från MEDcast kan också sparas på den stängda plattformen, MEDtube. I dessa fall är det den part Mediateknik skriver avtal med som ansvarar för att materialet används på ett sätt som är förenligt med gällande lagar.

 

Leverans av din tjänst

Vi behöver dina personuppgifter för att vi ska kunna leverera den tjänst som du har beställt av oss, eller för att fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter samt att kunna säkerställa drift och support av våra tjänster. Vi behöver även dina uppgifter för fakturering av dina tjänster, kreditupplysningsändamål, för att du ska kunna rapportera klagomål och reklamationer och för att hjälpa dig vid frågor kring din tjänst hos vår kundservice.

Utan tillgång till dina personuppgifter i detta avseende kan vi inte tillhandahålla våra tjänster till dig.

 

Så här länger sparar vi din data

Vi kommer att spara din data så länge du är kund hos och vi kommer skicka den till av oss godkända underleverantörer för att kunna leverera din tjänst samt för felsökning. Vissa

data sparas längre tid beroende på vad uppgifterna behöver användas till och i förhållande till våra skyldigheter enligt lag.

När du har avslutat din kundrelation med oss kommer din information att finnas kvar hos oss högst i 1 år. Fakturor och ekonomisk data kan sparas längre då de gäller under bokföringslagen. Den här typen av uppgifter hanteras då va MED:s personal med ekonomi- och/eller systemfunktion.

Din data hos våra samarbetspartners

Underleverantörer

För att kunna leverera våra tjänster anlitar vi i vissa fall underleverantörer. Det innebär att även de behöver vissa uppgifter som du har lämnat till oss.

Våra underleverantörer får inte använda informationen om dig till något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Exempel på våra underleverantörer vi: Stadsnät, Arvato (fakturering), Återförsäljare.

Om så krävs upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal mellan MED och den här typen av underleverantörer.

Länder utanför EU

Om vi skulle behöva anlita underleverantörer som har delar av sin verksamhet utanför Sverige eller utanför EU/EES kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder och säkerställa att överförd data hanteras på ett säkert sätt och enligt gällande lag.

Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslut till t ex polis och SOS Alarm.

Så här skyddar vi din data

Vi hanterar din data med yttersta varsamhet. All kommunikation mellan oss och våra underleverantörer som innehåller data är krypterad eller sker vi säker överföring.

API:er mot andra system skickar endast minsta möjliga information.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång: Du har som kund rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Den registrerade gör en begäran av information i elektroniskt format ska informationen tillhandahållas i elektroniskt format som är allmänt känt, om den registrerade inte begär något annat.

Rätt till rättelse: Vi ansvarar för att personuppgifterna som vi hanterar om dig är riktiga och uppdaterade. Upptäcker du något fel har du rätt att begära rättelse av dessa uppgifter.

Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller i följande situationer:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål/syfte som de har samlats in för.
  • Om uppgifterna har hämtats in enbart baserat på samtycke från dig och du återkallar detta samtycke.
  • Om du motsätter dig hantering av uppgifter för direkt

marknadsföring.

  • Om du motsätter dig att personuppgifterna efter en intresseavvägning inte uppfyller berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse eller dina grundläggande rättigheter och friheter.

Rätt till invändning: Rätt till invändning av hantering av personuppgifter som MED har gjort med stöd av en intresseavvägning. Vi behöver då motta vilken behandling du motsätter dig. Därefter får vi endast fortsätta att hantera uppgifterna om det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna måste behandlas och dessa väger tyngre än dina intressen. I marknadsföringssyften har du alltid rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter.

Rätt till begränsning: Du har rätt att vår behandling av dina personuppgifter ska begränsas om du bestrider personuppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig, uppgifterna inte behövs för ändamålet med behandlingen.

Data för att utveckla tjänster

För att kunna förbättra och utveckla våra produkter, tjänster och nät kan din trafikdata komma att behövas för att sammanställa statistik för analysbehov. Den data som används i detta syfte kommer att anonymiseras.

Nyheter och erbjudanden

Om du vill ha nyheter och erbjudanden på fler tjänster som vi erbjuder behöver du ge ditt samtycke till att vi får kontakta dig i det syftet. Om du har gett oss ditt samtycke kan vi komma att kontakta dig via brev, sms, telefon, e-post, Portalen på MED eller annat sätt som du har godkänt.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten.

Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Lag och tvist

Avtal och tvister ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Vid eventuell tvist mellan MED och kund ska parterna i första hand försöka komma överens. Tvist till följd av tolkning och tillämpning ska slutligen lösas i allmän domstol.

 

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Kontakta oss på info@mediateknik.net om du vill ha utdrag, rätta, radera eller återkalla inlämnade samtycken.

INTEGRITETSPOLICY MED-klicka för att läsa


Internet

Surfa obegränsat! Stabilt och blixtsnabbt Internet till ditt hem. Support i världsklass ingår. 

Telefoni

Hemtelefoni är ett bra och prisvärt komplement till mobilen. Stabil med kristallklart ljud.

TV

TV i massor! Hos oss kan du välja och vraka i ett gigantiskt TV-utbud.


Installation

När du väljer operatör kan det vara tryggt att veta det finns riktig kompetens att tillgå.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig !